Skip to content Skip to footer

Privacy Policy

Terapi sürecinde sahip olduğunuz haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bilgilendirilmiş

Onam Formu, terapi süreciyle, sahip olduğunuz haklarla ve sorumluluklarla ilgili sizi

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form; uzman ile karşılıklı imzalanması sonucunda psikolojik

danışma süreci boyunca karşılıklı yapılmış bir anlaşma niteliği taşıyacaktır. Lütfen formun tamamını

dikkatlice okuyunuz.

Terapiler, ruhsal gelişiminize katkıda bulunmak, problemlerinizin çözümüne yardım etmek

amacıyla, çeşitli bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, iş birliği ve güvene dayanan profesyonel bir

yardım sürecidir. Aklınızdaki sorularınızı uzmanınıza yönlendirmeyi ve eğitim aldığı kurumları araştırmağı lütfen ihmal etmeyiniz.

Terapi Sürecine İlişkin Bilgiler

 Seans oturumları 45-50 dakika sürmektedir.

 Seans oturumları, her hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olup danışma sürecinin

ne kadar süreceği danışanın probleminin niteliğine göre belirlenir.

 Uzman, danışanın izni olmadan oturumlarda ses/görüntü kaydı alamaz. Onay üzerine alınan kayıt varsa bu kayıtlar, şifre korumalı olarak uzmanın özel bilgisayarında korunur. Kayıt alımı veya kayıtların üçüncü bir kişiyle paylaşımı sizin bilginiz olmadan kesinlikle yapılmaz.

 

Uzmana Ait Sorumluluklar:

 Danışma esnasında elde edilen bilgi ve belgelerin uzman tarafından gizliliği sağlanır. Uzman, danışana

ait tüm belgeleri kendi kişisel dosyalarında, gizlilikle kayıt altında tutar.

 Terapi ilişkisi sonlandırıldığında da uzman gizlilik ilkesine sadık kalır. Ancak “istisnai

durumlar” karşısında gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Danışanın kendisine veya üçüncü kişiye/kişilere

ciddi bir zarar verme, danışanın sebebiyet verdiği, sonuçlarının engellenmesi ya da sınırlandırılması

hâlen mümkün bulunan bir suç işlemesi veya ceza ve hukuk davalarından tanıklık celbi gelmesi gibi

durumlarda gizlilik bozulmaktadır. Bu durumlar dışında gizlilik bozulmayacak, psikolojik danışma

bittikten sonra da devam edecektir.

 Terapi sürecinde uzmanın alanını aşan ya da farklı bir uzmanın yardımının gerektiği bir

durum söz konusu olursa (tıbbi, sosyal, aile ile görüşme gibi.) danışma sürecine ek destek talebi

yapılabilir ya da danışma süreci sonlandırılarak danışan en uygun yardımı sağlayabilecek kuruluşlara

yönlendirilir.

 Hiçbir mazeret bildirmeden psikolojik danışma oturumlarına gelinmemesi durumunda uzman psikolojik

danışma sürecine son verme hakkına sahiptir